ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการรับมอบสื่อ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น4) อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และช่องทางการติดต่อขอรับบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม