ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ และ อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนให้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม