ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย คุณประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอเสนา และ คุณวีระยุทธ ยะสาย นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่รุ่นน้อง โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม