ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นปีที่ 33 นับได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อันจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ดีขึ้น ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม