ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 12 ราย จาก 5 สาขา โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายวิษณุ ผดุงศิลป์ สาขาศิลปะ งานช่างฝีมือ (ช่างสิบหมู่) นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา นายบุญเลิศ สุขสุทิน สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา นางมะลิ ภาคาพร สาขาคหกรรมศาสตร์ นางพนิดา ภู่งามดี สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายชานนท์ เรียนกิจ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสุมิตรา ขันธสอน สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายพุทธชาติ สิงห์รอด สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายสรวีย์ อาษาไชย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายภาคภูมิ พึ่งเพ็ง สาขาศิลปะ (ศิลปะการแสดง) โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม