ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)”

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและประเมินผลโครงการของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)” โดยกิจกรรม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้” ประกอบด้วย 1. กิจกรรมจัดทำน้ำยาล้างจานสูตรผสม คือ ชุดน้ำยาล้างจานสำหรับใช้ในครัวเรือน 2. กิจกรรมแปลงเกษตรและผักสวนครัวแบบครบวงจร ประกอบด้วยการจัดทำแปลงเกษตร ปลูกผัก และจัดหมักปุ๋ยน้ำชีวะภาพด้วยหน่อกล้วยและการหมักปุ๋ยดินแกลบชีวภาพด้วยวัชพืชในท้องถิ่น 3. กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปลาบ่อธรรมชาติครบวงจร ประกอบด้วยการจัดเตรียมบ่อปลาชุมชน การจัดหาลูกพันธ์ปลานิล ปลายี่สก และปลาตะเพียน การทำผลิตภัณฑ์และการตลาด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ และ อาจารย์ศักดา จันทราศรี ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียนในครั้งนี้ โดยได้รับการประสานงานจาก นายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม