ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำบุคลากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำการจัดการศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง กรรมการบริหารหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำแนวทางการเตรียมตัวเข้าศึกษา การออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม