ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การสัมภาษณ์และการสาธิตการทำกระเป๋าหนัง วิทยากรโดย คุณปัทมา ปัทมนาวิน และการทำตะกร้าสานพลาสติก วิทยากรโดย คุณวรณัฎ ศรีโชติ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ร่วมดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเผยแพร่ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วที่สนใจ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม