ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแผนการสอน การวัดผลและการประเมินผล ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม และการบริหารจัดการรายวิชาร่วมกัน ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2563 มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม