ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากร คือ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน, อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง, อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน, ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด และ ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ เพื่อดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม