ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์ บุคลากร ตัวแทนคณะกรรมการ ITA เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด เปิดงานโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กร/ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 17 แห่ง และอธิการบดีร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางสังคม จำนวน 84 แห่ง และ ร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม” และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และมหาวิทยาลัยโดย อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ชี้แจงผลงานวิจัยข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของภายใต้หัวข้อ “คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม