ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018”

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31115 อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม