ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้ทำการรับมอบหนังสือภาพวัตถุจัดแสดงของสถาบันอยุธยาศึกษา (ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน ระยะที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปวัตถุประเภทหัวโขนของสถาบันอยุธยาศึกษาแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม