ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ”

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวมตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และคุณจิรายุ ทองชุบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม