ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี สำหรับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการที่สังกัดส่วนงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งและมีแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับงาน ศาสนพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และคุณศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม