ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรางคณา ปัญญามี และอาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อมีความรู้เรื่องการวางแผนการเขียนโครงการ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของภาวะผู้นำ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาและทำงานเป็นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยาย การระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม และการแก้ไขปัญหาฐานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Huso โดยมีนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายหลัง จากเสร็จกิจกรรม มีการจัดการประกวด Huso Star Camp เพื่อคัดเลือกผู้มีความโดดเด่นประจำกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โมเม้น วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม