ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี วิทยากรคือ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การตีพิมพ์บทความทางวิชาการให้ได้มาตรฐานตามผลงานอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาผลงานด้านวิจัยให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพด้านบทความทางวิชาการ สามารถบูรณาการผลงานทางวิชาการด้วยเทคนิคการตีพิมพ์บทความทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดขึ้น ณ ห้อง 3001 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม