ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในด้านการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมเข้าสู่ฐาน TCI เพื่อดำเนินการจัดเตรียมบทความเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทำวารสารเพื่อเตรียมเข้าสู่ฐาน TCI ของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า จากนางสาวศรินยา โพธิ์นอก เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายจัดการวารสารวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าและวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา จาก ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม