ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรบรรยายคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา บรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อกฎหมายในการบริหารบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ EDITOR (บรรณาธิการ) OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING PROGRESS บรรยายในหัวข้อ เรื่องบทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ การพัฒนาการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม