ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 3) งบประมาณและแผนการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2563 4) สรุปผลจากการเข้าประชุมประจำภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 5) กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 6) แนวทางการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม