ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020”

ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร คือ นายอำนาจ แก้วภูผา และนางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020” เพื่อการบริการและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม