ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 –2565), แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แผน Smart University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565, แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2561-2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม