ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำการดูแลนักศึกษาใหม่ของคณะ พร้อมด้วยรองคณบดีให้การแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยการแนะนำหัวหน้าภาควิชา และประธานสาขาวิชา การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของคณะ ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม