ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีน้ำ โดยวิทยากร คือ คุณจักรี รวมศิลป์ ศิลปินอิสระ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติศิลปกรรมเทคนิคการใช้สีน้ำ และการใช้อุปกรณ์สร้างเทคนิคเขียนภาพทิวทัศน์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการสำนักพิมพ์ อาคารป่าตอง (อาคาร 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม