ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษา และนักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องทักษะภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและสร้างหนังสือนิทานเล่มใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม