ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ) ในการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพด้วยหน่อกล้วยและการหมักปุ๋ยดินแกลบชีวภาพด้วยวัชพืชในท้องถิ่นต่อยอดแปลงเกษตรและผักสวนครัวแบบครบวงจร เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ซึ่งได้รับการประสานงานโดย นายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม