ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116”

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพริก (สวนไผ่ by ยายลี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรักความศรัทธาในวิชาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งศึกษาศาสตร์พระราชาเรียนรู้คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม