ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และ “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน” วิทยากรโดย อาจารย์เสรี ชิวค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด และการบรรยายเรื่อง “กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” วิทยากรโดย อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) รวมทั้ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า และการผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์อรุณ พุ่มไสว ข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษด้านคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนจากกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลโรงช้าง จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยการนำศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม