ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ปกาศิต เจิมรอดจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ คือ ผศ.ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม