ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ผศ.ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ตราดุล นรนิติผดุงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้สังเกตการณ์ คือ ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม