ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ไพบูลย์ ภู่พวง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ตัวแทนกลุ่ม 11 ในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติตามแผนงานที่ 1 ให้ดำเนินการส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และแผนงานที่ 2-4 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 2) การจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 3) การเฝ้าระวังแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ให้รายงานตามขั้นตอน อย่าให้เกิดการทำลาย ดังเช่นกรณี จังหวัดแพร่ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4) การเสนอแผนงานที่ 2 หรือโครงการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564 เป็นตัวแทนกลุ่ม 1 หน่วย 5) การพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ เพื่อรับโล่ กลุ่มละ 1 คน ในการประชุมประจำปี 2564 ณ จังหวัดเชียงราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม