ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการ ในการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ คือ อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม