ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,อาจารย์ฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ คือ อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม