ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม