ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

ระหว่างวันวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจีรนันท์ เขตพงศ์ และคุณชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม