ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและอาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม