ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช เลขาธิการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ คือ อาจารย์นนทพัทธ์ ตรีณรงค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม