ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณนัดดา ยาชุดะ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Furukawa, คุณนัฐวัฒน์ วิจิตรทัญนุกูล ล่าม/QA บริษัท Thai Nippon Foods และ คุณกานต์รวี มีวุฒิสม พนักงานต้อนรับฝ่ายหน้า โรงแรมอโยธยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโดยมีคณาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม