ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร วิทยากรโดย คุณจีรนันท์ เขตพงศ์ และคุณชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD โดยมี นักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม