ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 1 รวมทั้งเนื้อหาสาระสำคัญของการอบรม อาทิเช่น การออกแบบสื่อทำมือเพื่อการสอนสมัยใหม่ การออกแบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดสอนสมัยใหม่ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการนำสื่อการสอนไปใช้ในห้องเรียน ณ โรงแรมวังน้ำเย็นการ์เด้นท์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี และอาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยกรอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณครูใหญ่ พ.ต.ท.สุนทร ตั้งใจ และร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม