การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


  • ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
  • ปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนจากคณะ)
  • ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)