การประชุมสรุปเกณฑ์และวิธีการในการประเมินฯ

Image

  • วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมการนำเสนอเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คือ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอการสรุปเกณฑ์การประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 14, 2022     9 


GALLERY