ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

Image

  • วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 2. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้กรรมการสภาวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกรองอธิการบดีคนหนึ่งตามการเสนอแนะของอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อแต่งตั้งต่อไป 3. ให้นำ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....ไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้เสนอพิจารณาในคราวต่อไป 4. เห็นชอบการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 5. เห็นชอบเกณฑ์และวิธีการในการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 6. เห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน (ฉบับปี พ.ศ.2563) โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลนักศึกษาที่ค้างอยู่จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 7. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยให้ปรับปรุงตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 8. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และอาชีวศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 และปรับชื่อสาขาวิชา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 9. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 16, 2022     2 


GALLERY