การประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร

Image

  • วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร ผู้รับการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คือ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานกรรมการ บรรยายเรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนโยบายการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รองประธานกรรมการ สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 21, 2022     1 


GALLERY