งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2564


 1. แบบฟอร์มข้อมูลการดำเนินงานของ 7 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 3. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 4. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 5. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 6. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 7. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 8. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 9. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ปี 2563


 1. แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 2. แบบฟอร์มข้อมูลการดำเนินงานของ 7 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2563


 1. คู่มือปฎิบัติงานหลัก เรื่อง การเขียนรายงานการประชุม

 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับ-ส่งหนังสือราชการ) ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2562


 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

 2. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 2. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภุัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 2. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557


 1. คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยของปี พ.ศ. 2557-2559

 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559

ปี 2566


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2565


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2. เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2564


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2. กรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี 2563


 1. เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2562


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2563


 1. รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2562

 2. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2562 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562)

 3. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2562

ปี 2562


 1. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 2. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 3. รายงานประจำปีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีพุทธศักราช 2560