งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2566


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 (วาระพิเศษ)

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2566

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2566

ปี 2565


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2565

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2565

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2565

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2565

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2565 (วาระพิเศษ)

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2565

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2565

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2565

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2565

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2565 (วาระพิเศษ)

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2565

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2565

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2565 (วาระพิเศษ)

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2565

ปี 2564


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2564

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2564

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2564

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2564

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2564

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2564

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2564

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2564

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2564

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2564

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ)

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2564

ปี 2563


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2563

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2563

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2563

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2563

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2563

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2563

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2563

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2563

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2563

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2563

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2563

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2563

ปี 2562


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2562

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2562

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2562

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2562

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2562

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2562

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2562

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2562

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2562

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2562

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2562

ปี 2561


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2561

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2561

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2561

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2561

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561

ปี 2560


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2560

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2560

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2560

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2560

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2560

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2560

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2560

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2560

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2560

ปี 2559


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2559

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2559

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2559

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2559

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2559

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2559

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2559

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2559

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2559

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2559

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2559

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2559

ปี 2558


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2558

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2558

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2558

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2558

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2558

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2558

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2558

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2558

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2558

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2558

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2558

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2558

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2558

ปี 2557


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2557

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2557

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2557

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2557

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2557

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2557

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2557

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2557

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2557

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2557

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2557 (มติเวียน)

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2557

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2557

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2557

 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2557

 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 17/2557

 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2557

 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 19/2557

 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2557

ปี 2556


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2556

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2556

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2556

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2556

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2556

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2556

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2556

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2556

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2556

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2556

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2556

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2556

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2556

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2556

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2556

 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2556

 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 17/2556

 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2556

 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 19/2556

 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2556

 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 21/2556

 22. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 22/2556

 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 23/2556

 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 24/2556

ปี 2555


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2555

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2555

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2555

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2555

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2555

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2555

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2555

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2555

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2555

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2555

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2555

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2555

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2555

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2555

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2555

 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2555

 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 17/2555

 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2555

 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 19/2555

 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2555

 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 21/2555

 22. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 22/2555

 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 23/2555

 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 24/2555

 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 25/2555

ปี 2554


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2554

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2554

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2554

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2554

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2554

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2554

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2554

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2554

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2554

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2554

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2554

 12. ายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2554

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2554

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2554

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2554

 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2554

 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 17/2554

 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2554

 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 19/2554

 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2554

 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 21/2554

ปี 2553


 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2553

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2553

 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2553

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2553

 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2553

 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2553

 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2553

 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2553

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2553

 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2553

 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2553

 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2553

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2553

 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2553

 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2553

 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2553

 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 17/2553

 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2553

 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 19/2553

 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2553

 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 21/2553

 22. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 22/2553

 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 23/2553

ปี 2566


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

ปี 2565


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565

ปี 2564


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564

ปี 2563


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563

ปี 2562


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

 9. รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562

 14. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562

 15. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562

ปี 2561


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

ปี 2560


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

ปี 2559


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

 6. รายงานการประชุมสภมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559

ปี 2558


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

ปี 2557


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557

ปี 2556


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556

ปี 2555


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555

ปี 2554


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554

ปี 2553


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553

ปี 2552


 1. - ไม่มี -

ปี 2551


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551

ปี 2550


 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550

 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550

 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2550

 4. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2550

 5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550

 6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2550

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2550

 8. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550

 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2550

 10. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2550

 11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2550

 12. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2550

 13. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2550