งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบัน

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย

นายอารีย์ วงศ์อารยะ

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย