งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

รองประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางสาวกาญจนา เงินอ่อน

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์พิเชษฐ์ เนตรสว่าง

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 1001
Email : pchoos@aru.ac.th , chusit.aru@gmail.com

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 1006
Email : dhatreecu24@hotmail.com

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ยุพิน พวกยะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 5001
Email : rwimon@aru.ac.th

อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางอติภา เองตระกูล

รองประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายสมชาย สุรชาตรี

รองประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางจวงจันทร์ เปลี่ยนคง

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.สุเมธี จันทร์หอม

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายเกียรติยศ ศรีสกุล

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายชาลี เส้นขาว

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางศิริพร กฤชสินชัย

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายพันธ์ุเทพ สุลีสถิร

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางสาวอินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นางสาวดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันท์

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายธนบดี นาคประเสริฐ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายสุทัศน์ แก้วสว่าง นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ประธาน กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

รองประธาน

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.บุญวัตร์ อัตชู

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.จรูญ รัตนกาล

กรรมการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

นายธนาคม จงจิระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อินทองปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.สุรพงษ์ มาลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 1001
Email : pchoos@aru.ac.th , chusit.aru@gmail.com

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 1006
Email : dhatreecu24@hotmail.com

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 5001
Email : rwimon@aru.ac.th

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :