การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  • ประกาศเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๖๐
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประกาศเรื่อง ยกเลิกการหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ใบสมัครผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หน้าปกวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี