การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  • ประกาศเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๖๐
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ใบสมัครผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์